All Collections
Bruce frågor och svar
Avbooking- og innsjekkingsregler medlemskap / Cancellation and check-in rules membership
Avbooking- og innsjekkingsregler medlemskap / Cancellation and check-in rules membership

Hvilke regler gjelder for avbooking med medlemskap? What are the rules for cancellation with a membership?

Tova avatar
Written by Tova
Updated this week

English below.

Her kan du lese informasjon om våre avbooking- og innsjekkingsregler.

Vi ønsker at det skal være en forskjell på å avbooke en time for sent og å ikke gå på den i det hele tatt. Vi foretrekker at du avbooker en time, selv om det ikke er innenfor fristen, fordi da gir du noen andre sjansen til å få plassen din. Du kan avbooke inntil 10 minutter før timen starter. Dersom du verken går på en booket time eller avbooker senest 10 minutter før start, får du 3 prikker.

Vi ønsker også at alle skal respektere hverandres og senterets tid, derfor må du sjekke inn senest 5 minutter før en time starter.

Regler som gjelder for alle med Bruce-medlemskap:

Innsjekk (bookede timer)

 • Må gjøres senest 5 minutter før timen starter.

 • 3 sene innsjekkinger = 1 prikk

Sen avbooking

 • Avbookingsfristen for en booket time kan variere og står i timesbeskrivelsen, men er som regel 3 timer før start.

 • 1 sen avbooking = 1 prikk

Booking som verken blir brukt eller avbooket

 • Du kan gjøre en sen avbooking inntil 10 minutter før timen starter. Målet vårt er at ingen skal gå glipp av en booket time.

 • 1 no-show = 3 prikker

Hva skjer ved 3 prikker?

Du vil være låst fra å booke timer i 14 dager, eller til du velger å låse opp. Du kan fortsatt gå på dine allerede bookede timer og egentrening (gym, svømming, klatring osv.).

Hvis du blir låst

Du kan enten vente i 14 dager, eller låse opp mot et gebyr på NOK 140 – valget er ditt. Prikkene nullstilles og du kan booke timer som vanlig igjen.

Hvis du har fler enn 3 prikker, baseres gebyret på antall prikker du har, 6 prikker = 280 kr osv.

Prikker forsvinner

Automatisk, en hver 30. dag fra det at du først mottok en prikk.

Mens du er låst

 • Du kan ikke bruke Bruce Credits eller betale for enkelttimer.

 • Det er ikke mulig å sette medlemskapet på pause. Pauser som allerede er lagt inn, avbrytes hvis de overlapper.

 • Låsningen forlenges hvis du får flere no-shows, sene innsjekkinger eller sene kanselleringer på dine allerede bookede timer.
  Les mer under Konto > Prikker.

 • Du kan ikke si opp medlemskapet.

For deg med credits

Andre regler gjelder for de som bruker klippekort (Bruce Credits). Les mer her.

Skriv til oss i chatten hvis du har spørsmål, så skal vi gjøre vårt beste for å forklare.

--------------------------------

ENGLISH

Information about our cancellation and check-in rules.

We want it to be a difference between canceling a class late and missing it completely. We prefer that you cancel a class even if it is a late cancellation because then you give someone else the chance to get that spot instead. You can cancel the class 10 min before it starts. If you completely ignore going to a class and do not cancel at least 10 minutes before the class, you will get a missed class.

We also want everyone to respect each others and the studios time so thats why you must check in no later than 5 minutes before a session begins.

Rules that apply to everyone who have a Bruce membership:

Check-ins (booked classes)

 • Must check in 5 minutes before the class begins

 • Three late check-ins = 1 strike

Late Cancellation

 • The cancellation time before a class differs, but generally it is 3 hours before the class. Specific cancellation times are always listed in red under each class

 • A late cancellation = 1 strike

Missed class (always cancel)

 • You can do a late cancellation up to 10 minutes before the class. Our goal is that no one should get a missed class.

 • No show = 3 strikes

What happens at 3 strikes?

You will be blocked from booking new classes for 14 days, or until you choose to unblock. You can go on your already booked workouts, as well as go for solo training (gym, swimming pools, climbing centers, etc.).

If you get blocked

You can choose to either wait 14 days, or unblock for a fee of 140 NOK – the choice is now yours. The strikes are reset and you can book classes as usual again.

If you have more than 3 strikes, the unlocking fee is based on the number of strikes you have, 6 points = 280NOK etc.

Strikes disappear

Automatically, one per 30 days from the time you first received a strike.

During blocking

 • You can't use Bruce Credits or pay for individual classes when you are blocked.

 • You can't pause your membership. An already added pause is cancelled if it overlaps.

 • The block is extended if you continue to make mistakes on your already booked classes. Read more under Account > Strikes.

 • You can not cancel your membership.

For Credit members

Other rules apply to those who use Bruce Credits. Read more here.

Did this answer your question?