Här kommer information om våra avboknings- och incheckingsregler.

Vi vill att det ska vara en skillnad på att avboka ett pass sent och att missa det helt. Vi föredrar att man avbokar ett pass även om det är en sen avbokning för då ger man någon annan chansen att få en plats istället. Du kan avboka passet fram till 10 min innan det börjar. Om du struntar helt i att komma på ett pass och inte avbokar senast 10 min innan passet får du ett missat pass.

Vi vill också att alla ska respektera varandras och studions tid därför måste du checka in senast 5 min innan ett pass börjar.

Regler som gäller för alla som använder Bruce medlemskap:

Incheckning (bokade pass)

 • Måste göras senast 5 min innan passet börjar.

 • Tre sena incheckningar = 1 prick

Sen avbokning

 • Avbokningstiden för ett bokat pass står i appen och kan variera, men är som standard 3 timmar innan passet börjar.

 • En sen avbokning = 1 prick

Missat pass (avboka alltid)

 • Du kan göra en sen avbokning fram till 10 min innan passet börjar. Vårt mål är att ingen ska behöva få ett missat pass.

 • Ett missat pass = 3 prickar

Vad händer vid 3 prickar?

Du blir låst från att boka pass i 14 dagar, eller tills du väljer att låsa upp. Du kan gå på dina redan bokade pass och på egen träning (gym, simhallar, klättring m.m.).

Om du blir låst

Du kan välja att antingen vänta 14 dagar, eller låsa upp mot en avgift på 140 kr – valet är nu ditt. Prickarna nollställs och du kan boka pass som vanligt igen.

Prickar försvinner

Automatiskt, en per 30 dagar från det att du först fick en prick.

Under låsningen

 • Du kan inte använda Bruce Credits eller betala för enstaka pass.

 • Paus kan inte läggas in. Redan inlagd paus avbryts om den överlappar.

 • Låsningen förlängs om du fortsätter göra missar på dina redan bokade pass.
  Läs mer under Konto > Prickar.

För dig med klippkort

Andra regler gäller för dig som använder klippkort (Bruce Credits). Läs mer här.

PS. Skriv till oss i chatten om ni inte hajjar ovan så gör vi vårt bästa för att förklara.

--------------------------------

ENGLISH

Information about our cancellation and check-in rules.

We want it to be a difference between canceling a class late and missing it completely. We prefer that you cancel a class even if it is a late cancellation because then you give someone else the chance to get that spot instead. You can cancel the class 10 min before it starts. If you completely ignore going to a class and do not cancel at least 10 minutes before the class, you will get a missed class.

We also want everyone to respect each others and the studios time so thats why you must check in no later than 5 minutes before a session begins.

Rules that apply to everyone who have a Bruce membership:

Check-ins (booked classes)

 • Must check in 5 minutes before the class begins

 • Three late check-ins = 1 strike

Late Cancellation

 • The cancellation time before a class differs, but generally it is 3 hours before the class. Specific cancellation times are always listed in red under each class

 • A late cancellation = 1 strike

Missed class (always cancel)

 • You can do a late cancellation up to 10 minutes before the class. Our goal is that no one should get a missed class.

 • No show = 3 strikes

What happens at 3 strikes?

You will be blocked from booking new classes for 14 days, or until you choose to unblock. You can go on your already booked workouts, as well as go for solo training (gym, swimming pools, climbing centers, etc.).

If you get blocked

You can choose to either wait 14 days, or unblock for a fee of 140 kr – the choice is now yours. The strikes are reset and you can book classes as usual again.

Strikes disappear

Automatically, one per 30 days from the time you first received a strike.

During blocking

 • You can't use Bruce Credits or pay for individual classes when you are blocked.

 • You can't pause your membership. An already added pause is cancelled if it overlaps.

 • The block is extended if you continue to make mistakes on your already booked classes. Read more under Account > Strikes.

For Credit members

Other rules apply to those who use Bruce Credits. Read more here.

Did this answer your question?