När kommer utbetalningen?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Utbetalning av det belopp som ska utges till partners sker 30 kalenderdagar efter att Intäktsfördelningen (rapporten) skickats till partnerns. Beloppet betalas till det utbetalningskonto partnern angett.

Did this answer your question?